Asavanant Dental Clinic Logo
Asavanant Dental Clinic
Asavanant Dental Clinic news
Asavanant Dental Clinic sevice
Asavanant Dental Clinic technology
Asavanant Dental Clinic staff
Asavanant Dental Clinic facilities
Asavanant Dental Clinic feedback
Asavanant Dental Clinic training center
 
Asavanant dental technology
 
   
ONE-STOP DENTAL TREATMENT CENTRE
 
   

Virtual Reality I - glasses

เทคโนโลยีล่าสุดในการเห็นภาพจริงขณะทำการรักษาช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย และลดความรู้สึกของการถูกคุกคามเมื่อนั่งบนเก้าอี้ทำฟันลง เทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า “I – glasses” แว่น I – glasses นี้จะสร้างภาพวิดิโอจากจอแสดงภาพของเหลวคริสตัลขนาดเล็ก ที่ปรากฏห้อยลงมาในพื้นที่ที่มุมมองด้านล่างของผู้ดู ไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกภาพ หรือภาพที่ได้จาก intra - oral camera ก็สามารถดูได้จากเทคโนโลยีล่าสุดตัวนี้ ช่างเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่แว่น I – glasses นี้ ทำให้ผู้ป่วยอยากมาที่คลินิกทันตกรรมมากขึ้น หากผู้ป่วยท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้บริการเทคโนโลยีทันสมัยตัวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พนักงานต้อนรับประจำคลินิก

<< Back to Technology

 
   
  Video Feedback
Mr.Banharn
Silpa-archa
Mr.Chatri
Sophonpanich
คุณกนกรัตน์
วีรานุวัตติ์
Prof. Dr. Patrick
Henry
 
Asavanant Dental Clinic Live Consultation
International Call
+662 381 8011
+662 391 1842

 

 
Home   About Us    News   Contact Us   FAQs   Link   Site Map
 Services   Dental Technology   Dentist Staff   Patient Feedback   Training Center