Asavanant Dental Clinic Logo
faqs.php
 
Asavanant service
 
   
ONE-STOP DENTAL TREATMENT CENTRE
 
   
Asavanant service dental diagnosis
     
  Dental Public Health: สุขภาพ
ทันตกรรมมวลชนคือศาสตร์และศิลป์
ในการป้องกันและควบคุมโรคทาง
ทันตกรรม สุขภาพทันตกรรมมวลชน
นั้นเป็นการให้การสนับสนุนและเผย
แพร่เรื่องสุขภาพทันตกรรม...
 
Cosmetic Dentisry
     
  Cosmetic dentistry: ทันตกรรม
เพื่อความงามเป็นการสร้างรอยยิ้มให้
กับผู้ป่วยให้เกิดความมั่นใจด้วยบริการ
ทางทันตกรรมต่างๆ อาทิเช่น การฟอก
สีฟัน การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน...

 
Dental Implant
     
  Dental Implant: รากฟันเทียม
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทันตกรรม
เพื่อทดแทนส่วนของรากฟันธรรมชาติ
ที่สูญเสียไปเพื่อใช่เป็นหลักยึดของ
ฟันปลอม...

 
     
Prosthodontics Dental Service
     
  Prosthodontics: พรอสโทดอนทิค
เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของทันตศาสตร์
ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟู และการบำรุงรักษา
ระบบการทำงานการอำนวยความ
สะดวก สบาย รูปลักษณ์และสุขภาพ
ของช่องปากของผู้ป่วย...
 
Orthodontic Dental Service
     
  Orthodontics and Dentofacial Orthopedics: ทันตกรรมดัดฟันเป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่งของทันตศาสตร์ที่มุ่ง
ดูแลตรวจตราแนะนำ และแก้ไขการ
พัฒนาหรือการเติบโตของโครงสร้าง
ของกระดูกฟัน...
 
Endodontic Dental Service
     
  Endodontics: เอ็นโดดอนติค เป็น
สาขาหนึ่งของทันตศาสตร์ที่เน้นการ
ศึกษาเรื่องสรีรวิทยากลไกทางชีวภาพ
และ พยาธิวิทยาของเนื้อฟัน และ เนื้อ
เยื่อบริเวณรอบรากฟันของมนุษย์...
 
     
Oral Surgery Dental Service
     
  Oral Surgery: การผ่าตัดบริเวณ
ช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้าเป็น
ทันตศาสตร์เฉพาะทางที่รวมถึงการ
วินิจฉัย ศัลยกรรมและวิเคราะห์องค์
ประกอบในการรักษาโรค...

 
Periodontic Dental Service
     
  Periodontics: คือทันตศาสตร์เฉพาะ
ทางที่รวมทั้งการป้องกันการวินิจฉัยและ
การรักษาโรคที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อรอบๆ
ที่ช่วยพยุงฟัน หรือ เนื้อเยื่อ ที่ใช้สับ -
เปลี่ยนแทนที่เนื้อเยื่อรอบฟัน...
 
Preventive Dental Service
     
  Preventive: ทันตกรรมป้องกันเป็น
วิธีการดูแลรักษาฟันธรรมชาติของเรา
ให้แข็งแรงไม่เกิดการผุ ได้แก่ การตรวจ
สุขภาพฟันเป็นประจำทุกๆ 6 เดือนร่วม
กับการขูดหินปูนทำความสะอาดฟัน...
 
     
Asavanant sPedodontic Dental Service
     
  Pediatric dentistry: ทันตกรรม
กุมารเวชคือทันตศาสตร์เฉพาะทางที่
ทำการระบุอายุ ที่ทำให้สามารถที่จะ
รู้ได้ถึงขั้นตอนที่มีความสำคัญ และ
ครอบคลุมถึงกระบวนการป้องกัน และ
กระบวนการรักษาสุขภาพในช่องปาก
ของเด็กทารก...
 
Restorative Dental Service
     
  Restorative: การอุดฟันที่เกิดการผุ
ในปัจจุบันมีวัสดุอุดฟันหลากหลายชนิด
ได้แก่ วัสดุอุดสีเหมือนฟันชนิด คอม
โพสิตเรซิน วัสดุอุดสีเหมือนฟันชนิด
เซรามิก เป็นต้น...


 
Asavanant sesion Dental Service
     
  TMJ occlusion: ข้อต่อขากรรไกร
กับการสบกันของฟันบนและล่างการ
สูญเสียฟันด้านหลังจะทำให้เกิดผล
ต่อเนื่องถึงฟันที่อยู่ในบรืเวณด้านหน้า
เท่านั้น ฟันส่วนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงจะทำ
ให้เกิดแรงกดลงไปบน TMJ...


 
 
   
   
 ชมวิดีโอผลตอบรับจากผู้ใช้บริการ
คุณบรรหาร
ศิลปอาชา
คุณชาตรี
โสภณพาณิช
คุณกนกรัตน์ วีรานุวัตติ์
ศ.ดร.แพทริค
เฮนรี
 
Asavanant Dental Clinic Live Consultation
International Call
+662 381 8011
+662 391 1842

 

 
หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา    ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   คำถามที่พบบ่อย   ลิงค์   แผนผังเว็บไซต์
 บริการของเรา  เทคโนโลยีทันตกรรม   ทันตแพทย์   ผลตอบรับจากผู้ใช้บริการ   ศูนย์อบรมทันตกรรม