Asavanant Dental Clinic Logo
Asavanant Dental Clinic
Asavanant Dental Clinic news
Asavanant Dental Clinic sevice
Asavanant Dental Clinic technology
Asavanant Dental Clinic staff
Asavanant Dental Clinic facilities
Asavanant Dental Clinic feedback
Asavanant Dental Clinic training center
 
Asavanant service
 
   
Asavanant Dental Clinic offer high standard dental care services
 
   

Orthodontic Dental
Orthodontic Dental

ทันตกรรมดัดฟัน และ ศัลยกรรมกระดูก บริเวณฟัน ขากรรไกร ขากรรไกรล่าง และใบหน้า: ทันตกรรมดัดฟัน เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของทันตศาสตร์ที่มุ่งดูแลตรวจตรา แนะนำ และแก้ไขการพัฒนาหรือการเติบโตของโครงสร้างของกระดูกฟัน กระดูกบริเวณขากรรไกร ขากรรไกรล่าง และใบหน้า รวมไปถึงอาการต่างๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนตัวของฟัน หรือการแก้ไขระบบความสัมพันธ์และการพัฒนารูปร่างและโครงสร้างที่ผิดปกติ และการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างฟันและกระดูกบริเวณใบหน้า โดยวิธีการใช้แรงกำลัง และ/หรือ การใช้การกระตุ้น และการปรับเปลี่ยนการควบคุมการทำงานของแรงกำลังภายในที่เกี่ยวข้องกับกระดูกศรีษะและใบหน้า หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของทันตกรรมดัดฟันนั้น รวมถึงการวิเคราะห์ การป้องกัน การสกัดกั้น และการรักษาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติทุกประเภท ร่วมด้วยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างบริเวณรอบๆฟัน นอกจากนั้นยังรวมถึงการออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ใช้ในการจัดแต่งแก้ไขฟัน และคำแนะนำในการกำหนดรูปร่างฟันให้อยู่ในการวางตัวโค้งตามธรรมชาติ รวมถึงบริเวณรอบๆฟัน เพื่อดำรงรักษาสภาวะเหมาะสมของการเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามให้มีความสัมพัน์กันอย่างปกติสมบูรณ์ทั้งในเชิงสรีระและการรับรู้ ระหว่างโครงสร้างใบหน้าและกระดูกศรีษะ
(เริ่มใช้ความหมายเมื่อ เดือนธันวาคม 2513)
(เริ่มการกำหนดใช้เมื่อ เดือนตุลาคม 2537)   
Tooth Tipping Correction  Bringing Together Ortho Movement  1 l 2    
       
       
       << Back to Service


 
 
   
  Video Feedback
Mr.Banharn
Silpa-archa
Mr.Chatri
Sophonpanich
คุณกนกรัตน์
วีรานุวัตติ์
Prof. Dr. Patrick
Henry
 
Asavanant Dental Clinic Live Consultation
International Call
+662 381 8011
+662 391 1842

 

 
Home   About Us    News   Contact Us   FAQs   Link   Site Map
 Services   Dental Technology   Dentist Staff   Patient Feedback   Training Center